تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری

قیمت 5,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >