انواع نمونه هایی که به آزمایشگاه

منتقل می شود .

1- خون کامل

2- خون منعقد شده یا لخته

3- نمونه مدفوع

4- نمونه ادرار 

5- نمونه مایعات بدن  مانند CSF  و  ...

6- نمونه قارچی

7- نمونه خلط

 

8- نمونه های بافتی

این تصویری از پاورپوینت: