هدف از این پایان نامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی در شهر انزلی می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته است لذا پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تست شد و مقدارکل آن 0.75 درآمد که حکایت از درستی پرسشنامه دارد. دارای 25 سوال در طیف لیکرت (1ـ خیلی زياد        2ـ زياد    3ـ متوسط        4ـ کم            5ـ خیلی كم) می باشد